Kategorie: Etyka i norma

Jakiego sprzętu wymaga wiercenie w posadzkach przemysłowych?

Posadzki typu żelbet są bardzo trudne w obróbce. Aby móc myśleć na przykład o ich przewierceniu, potrzebny jest specjalny sprzęt. Zwykła wiertarka, nawet z udarem, nie da sobie niestety rady. Twardość betonu potrafi być tak duża, że nawet bardzo silna

Czy budowa domów drewnianych i szkieletowych jest opłacalna

Decyzja o budowie własnego domu jest zawsze poważną decyzją. Oprócz miejsca, w którym wymarzony dom zbudujemy, trzeba rozważyć wiele innych rzeczy. Przede wszystkim należy zdecydować, jaki to ma być dom. Czy piętrowy, podpiwniczony, z cegieł, pustaków a może drewniany. Ważny

meble z drewna litego

Powiat kępiński jest regionem, w którym występuje największa ilość zakładów zajmujących się produkcją mebli w naszym kraju. Można powiedzieć, że cała okolica żyje z mebli ponieważ oprócz samych zakładów produkcyjnych prężnie działają tu tartaki, firmy transportowe, producenci tkanin meblowych czy

PRAWA I PRAWIDŁA

„Prawa i prawidła oceniania, które oczywiście jest procesem umysłowym, są przedmiotem osobnych nauk filozoficznych: logiki i teorii poznania, estetyki, etyki i filozofii prawa. […] Wszystkie zaś objawy życia umysłowego, które skupiają się około pojęcia Boga, stanowią przedmiot filozof., relign. Ponieważ

OKRES ZAINTERESOWAŃ

Tak więc w tym okresie swych zainteresowań badawczych Twardowski wychodząc od krytyki metafizyki i jej wpływu na inne nauki, wiąże ściśle dyscypliny filozoficzne, w tym i etykę, z psychologią. Ją też czyn, podstawową nauką filozoficzną. Uznaje wyższość stanowiska, które zarzucając

PSYCHOLOGIZM STANOWISKA

Psychologizm tego stanowiska można by nazwać genetycznym i umiarkowanym. Wyraża się w nim przekonanie, iż nie sposób rozpatrywać zagadnień epistemologicznych, logicznych, estetycznych i etycznych niezależnie od psychologii, ponieważ przedmioty badane przez te dyscypli­ny dane są w przeżyciach psychicznych — te

OBSZERNE ROZPRAWY

Te dwie obszerne rozprawy dowodzą, że Twardowski zdał sobie sprawę z niesłuszności stanowiska uzależniającego filozofię od psychologii. Owocem jego przemyśleń jest m.in. odróżnienie myślenia jako faktu psychicznego (czynności psychicznej) badanego przez psychologię od myślenia rozpatrywanego w aspekcie prawdziwości (wytworu czynności

PODOBNY POGLĄD

Podobny pogląd wyraża Twardowski w pracy O psychologii… Wpraw­dzie odkąd psychologia przestała być nauką o duszy, a stała się nauką o życiu psychicznym, związek jej z filozofią, dawniej niezmiernie ścisły, znacznie się rozluźnił, niemniej pozostała ona nadal nauką filozoficzną. O  

POMIĘDZY WYTWORAMI

Do kwestii tych odnosi się też w znacznej części odczyt, jaki Twardowski wygłosił w dniu 12 lipca 1912 roku w sekcji filozoficznej XI Zjazdu przyrodników i lekarzy polskich. Zdaniem referenta wymagania, jakie winno spełniać pojęcie filozofii, najlepiej zawierają się w

PRZEDSTAWIONE WARUNKI

Zanim przedstawimy warunki, jakim wedle Twardowskiego musi sprostać etyka, jeśli chce zyskać walor nauki, winniśmy zapoznać się z argumentacją, jaką posłużył się ten uczony, uzasadniając możliwość stworzenia takiej etyki. W dorobku piśmienniczym Twardowskiego odnajdujemy obszerne wywody, w których zwalcza on

FAKT ISTNIENIA

Poprzestanie jednak na stwierdzeniu faktu istnienia indywidualnych i zbiorowych upodobań (narodowych, kastowych) i uświęconych reguł postępowania, którym nie można się sprzeciwić, nie ściągnąwszy na siebie różnorodnych nieprzyje­mności, równałoby się, zdaniem Twardowskiego, tak w sferze teoretycznej, jak i praktycznej, przystaniu na

TRZY RODZAJE OCENIANIA

Istnieją, zdaniem Twardowskiego, trzy rodzaje oceniania. Na gruncie etyki dokonujemy oceny na podstawie sumienia. Ze stanowiska estetyczne­go oceniamy rzeczy poprzez smak. Na podstawie rozumu zaś oceniamy rzeczy ze stanowiska logicznego. Każdy z tych trzech rodzajów posługuje się przy formułowaniu ocen